Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ & Δ (Ν.4308 2014)

 

Κατεβάστε το αρχείο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ & Δ (Ν.4308 2014) σε μορφή Word (*. docx)

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

1. Το παρόν σχέδιο λογαριασμών χρησιμοποιείται από τις οντότητες που υπόκεινται στο νόμο ως μέρος του λογιστικού τους συστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 3. Το σχέδιο των λογαριασμών παρέχει ευελιξία για προσαρμογή στις ιδιαίτερες ανάγκες των χρηστών.

2. Οι λογαριασμοί του παρόντος σχεδίου:

α) Αντανακλούν τη φύση των παρακολουθούμενων περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, καθαρής θέσης, εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών.

β) Εξυπηρετούν ευρύτερους στόχους της εσωτερικής και εξωτερικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης αλλά και ελέγχου της οντότητας.

γ) Είναι επαρκώς ευρείς ώστε να καλύπτουν όλες, κατά το δυνατόν, τις οντότητες, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον κλάδο δραστηριότητας.

3. Η οντότητα δύναται να προσθέτει λογαριασμούς ή υπολογαριασμούς ή μπορεί να χρησιμοποιεί το ευρύτερο λογιστικό-πληροφοριακό της σύστημα για την παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών, ενόψει των ιδιαίτερων συνθηκών και αναγκών της, με σκοπό:

α) Την ευχερή εξαγωγή όλων των δεδομένων και πληροφοριών που απαιτούνται από τον παρόντα νόμο αλλά και την φορολογική, ασφαλιστική ή άλλη νομοθεσία, αναλυτικά αλλά και σε σύνοψη, για τη διευκόλυνση της διενέργειας ελεγκτικών συμφωνιών και επαληθεύσεων.

β) Την υποβοήθηση της διοίκησης της οντότητας για τη λήψη αποφάσεων.

γ) Την ταξινόμηση των στοιχείων σε κυκλοφορούντα ή μη κυκλοφορούντα, μακροπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα ή σε άλλες ομάδες με βάση άλλα κριτήρια παρουσίασης στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και την ένταξή τους σε κατηγορίες με βάση τον τρόπο λογιστικής αντιμετώπισης.

δ) Για την διακριτή παρακολούθηση συναλλαγών και υπολοίπων με συνδεδεμένα μέρη της οντότητας, στο βαθμό που απαιτείται πέραν της ήδη παρεχόμενης ανάλυσης στο σχέδιο λογαριασμών.

ε) Την παρακολούθηση των στοιχείων των υποκαταστημάτων.

4. Ιδιαίτερα, κατά την ανάπτυξη και προσαρμογή του σχεδίου λογαριασμών:

α) Οι λογαριασμοί της ομάδας 3 «Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία» παρακολουθούνται σε έσχατο ατομικό επίπεδο.

β) Ο λογαριασμός 42 «Καταθέσεις ιδιοκτητών» της ομάδας 4 «Καθαρή θέση» παρακολουθείται σε έσχατο ατομικό επίπεδο. Οι υπόλοιποι λογαριασμοί της ομάδας 4 «Καθαρή θέση» παρακολουθούνται κατ’ είδος με περαιτέρω ανάλυση του σχεδίου λογαριασμών.

γ) Οι λογαριασμοί 50 «Προμηθευτές», 51 «Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων», 52 «Τραπεζικά δάνεια», 53 «Λοιπές υποχρεώσεις», 56 «Δουλευμένα έξοδα και έσοδα επομένων χρήσεων», παρακολουθούνται σε έσχατο ατομικό επίπεδο. Οι υπόλοιποι λογαριασμοί της ομάδας 5 «Υποχρεώσεις» παρακολουθούνται σε έσχατο ατομικό επίπεδο ή στο απαιτούμενο κατά περίπτωση επίπεδο ανάλυσης.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία
Ομάδα 2: Αποθέματα
Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία
Ομάδα 4: Καθαρή θέση
Ομάδα 5: Υποχρεώσεις
Ομάδα 6: Έξοδα και ζημιές
Ομάδα 7: Έσοδα και κέρδη
Ομάδα 8: Ιδιοπαραγωγή, υποκαταστήματα και αποτελέσματα περιόδου

ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ (ΠΑΓΙΑ) ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ

(1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ
10 Γη
10.01 Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) γης
10.02 Σωρευμένες απομειώσεις γης
11 Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση
11.01 Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) διαμορφώσεων γης
11.02 Σωρευμένες αποσβέσεις διαμορφώσεων γης
11.03 Σωρευμένες απομειώσεις διαμορφώσεων γης
12 Κτήρια – τεχνικά έργα
12.01 Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) κτηρίων – τεχνικών έργων
12.02 Σωρευμένες αποσβέσεις κτηρίων – τεχνικών έργων
12.03 Σωρευμένες απομειώσεις κτηρίων – τεχνικών έργων
13 Μηχανολογικός εξοπλισμός
13.01 Αξία κτήσης μηχανολογικού εξοπλισμού
13.02 Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανολογικού εξοπλισμού
13.03 Σωρευμένες απομειώσεις μηχανολογικού εξοπλισμού
14 Μεταφορικά μέσα
14.01 Μικτή αξία κτήσης μεταφορικών μέσων
14.02 Σωρευμένες αποσβέσεις μεταφορικών μέσων
14.03 Σωρευμένες απομειώσεις μεταφορικών μέσων
15 Λοιπός εξοπλισμός
15.01 Μικτή αξία κτήσης εξοπλισμού
15.02 Σωρευμένες αποσβέσεις εξοπλισμού
15.03 Σωρευμένες απομειώσεις εξοπλισμού
16 Επενδύσεις σε ακίνητα
16.01 Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) επενδύσεων σε ακίνητα
16.02 Σωρευμένες αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα
16.03 Σωρευμένες απομειώσεις επενδύσεων σε ακίνητα
17 Πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
17.01 Ζώντα ζώα
17.01.01 Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) ζώντων ζώων
17.01.02 Σωρευμένες αποσβέσεις ζώντων ζώων
17.01.03 Σωρευμένες απομειώσεις ζώντων ζώων
17.02 Δένδρα και φυτά
17.02.01 Μικτή αξία (κόστος ή αναπροσαρμοσμένη) δένδρων και φυτών
17.02.02 Σωρευμένες αποσβέσεις δένδρων και φυτών
17.02.03 Σωρευμένες απομειώσεις δένδρων και φυτών
18 Άυλα
18.01 Δαπάνες ανάπτυξης
18.01.01 Μικτή αξία κτήσης δαπανών ανάπτυξης
18.01.02 Σωρευμένες αποσβέσεις δαπανών ανάπτυξης
18.01.03 Σωρευμένες απομειώσεις δαπανών ανάπτυξης
18.02 Υπεραξία
18.02.01 Μικτή αξία κτήσης υπεραξίας
18.02.02 Σωρευμένες αποσβέσεις υπεραξίας
18.02.03 Σωρευμένες απομειώσεις υπεραξίας
18.03 Λοιπά άυλα
18.03.01 Μικτή αξία κτήσης λοιπών άυλων
18.03.02 Σωρευμένες αποσβέσεις λοιπών άυλων
18.03.03 Σωρευμένες απομειώσεις λοιπών άυλων

Σημείωση:
1) Τα υπό κατασκευή πάγια παρακολουθούνται σε υπολογαριασμό κάθε λογαριασμού παγίου.

(2) ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

20 Εμπορεύματα
20.01 Εμπορεύματα έναρξης
20.02 Αγορές εμπορευμάτων χρήσης
20.03 Εκπτώσεις αγορών εμπορευμάτων
20.04 Επιστροφές αγορών εμπορευμάτων
20.05 Απομείωση εμπορευμάτων
20.06 Εμπορεύματα λήξης
21 Προϊόντα
21.01 Προϊόντα έναρξης
21.02 Παραγωγή χρήσης
21.03 Απομείωση προϊόντων
21.04 Προϊόντα λήξης
22 Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (κυκλοφορούντα)
22.01 Ζώντα ζώα
22.01.01 Ζώντα ζώα έναρξης
22.01.02 Αγορές ζώντων ζώων
22.01.03 Εκπτώσεις αγορών ζώντων ζώων
22.01.04 Επιστροφές αγορών ζώντων ζώων
22.01.05 Απομείωση ζώντων ζώων
22.01.06 Διαφορές επιμέτρησης εύλογης αξίας ζώντων ζώων
22.01.07 Ζώντα ζώα λήξης
22.02 Δένδρα και φυτά
22.02.01 Δένδρα και φυτά έναρξης
22.02.02 Αγορές δένδρων και φυτών
22.02.03 Εκπτώσεις αγορών δένδρων και φυτών
22.02.04 Επιστροφές αγορών δένδρων και φυτών
22.02.05 Απομείωση δένδρων και φυτών
22.02.06 Διαφορές επιμέτρησης εύλογης αξίας δένδρων και φυτών
22.02.07 Δένδρα και φυτά λήξης
23 Παραγωγή σε εξέλιξη
23.01 Παραγωγή σε εξέλιξη έναρξης
23.02 Παραγωγή σε εξέλιξη λήξης
24 Πρώτες ύλες και υλικά
24.01 Πρώτες ύλες και υλικά έναρξης
24.02 Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης
24.03 Εκπτώσεις αγορών πρώτων υλών και υλικών
24.04 Επιστροφές αγορών πρώτων υλών και υλικών
24.05 Απομείωση πρώτων υλών και υλικών
24.06 Αποθέματα λήξης πρώτων υλών και υλικών
25 Υλικά συσκευασίας
25.01 Υλικά συσκευασίας έναρξης
25.02 Αγορές υλικών συσκευασίας
25.03 Εκπτώσεις αγορών υλικών συσκευασίας
25.04 Επιστροφές αγορών υλικών συσκευασίας
25.05 Απομείωση υλικών συσκευασίας
25.06 Υλικά συσκευασίας λήξης
26 Ανταλλακτικά παγίων
26.01 Ανταλλακτικά παγίων έναρξης
26.02 Αγορές ανταλλακτικών παγίων
26.03 Εκπτώσεις αγορών ανταλλακτικών παγίων
26.04 Επιστροφές αγορών ανταλλακτικών παγίων
26.05 Απομείωση ανταλλακτικών
26.06 Ανταλλακτικά παγίων λήξης
27 Λοιπά αποθέματα
27.01 Λοιπά αποθέματα έναρξης
27.02 Αγορές λοιπών αποθεμάτων
27.03 Εκπτώσεις αγορών λοιπών αποθεμάτων
27.04 Επιστροφές αγορών λοιπών αποθεμάτων
27.05 Απομείωση λοιπών αποθεμάτων
27.06 Λοιπά αποθέματα λήξης

Σημείωση
1) Οι λογαριασμοί 25 «Υλικά συσκευασίας» και 26 «Ανταλλακτικά παγίων» είναι δυνατόν να παρακολουθούνται στο λογαριασμό Πρώτες ύλες και υλικά, όταν τα σχετικά ποσά δεν είναι σημαντικά..
2) Το κόστος αναλώσεων και το κόστος πωληθέντων είναι δυνατόν να παρακολουθείται στους λογαριασμούς της ομάδας 2
3) Στο τέλος της περιόδου, το «Κόστος πωληθέντων», όταν τηρείται, μεταφέρεται στο λογαριασμό 82.01 «Συγκέντρωση αποτελεσματικών λογαριασμών». Όταν δεν τηρείται λογαριασμός «Κόστος πωληθέντων», με το σχετικό ποσό πιστώνονται οι λογαριασμοί αποθεμάτων, με μεταφορά στο λογαριασμό 82.01 «Συγκέντρωση αποτελεσματικών λογαριασμών».

(3) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

30 Πελάτες
30.01 Πελάτες – μη συνδεδεμένες οντότητες
30.01.01 Πελάτες μη συνδεδεμένες οντότητες – ονομαστικό ποσό
30.01.02 Μη δουλευμένοι τόκοι μη συνδεδεμένων πελατών
30.01.03 Προκαταβολές μη συνδεδεμένων πελατών
30.01.04 Απομείωση μη συνδεδεμένων πελατών
30.02 Πελάτες – συνδεδεμένες οντότητες
30.02.01 Συνδεδεμένοι πελάτες – ονομαστικό ποσό
30.02.02 Μη δουλευμένοι τόκοι συνδεδεμένων πελατών
30.02.03 Προκαταβολές συνδεδεμένων πελατών
30.02.04 Απομείωση συνδεδεμένων πελατών
31 Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων
31.01 Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων – μη συνδεδεμένες οντότητες
31.01.01 Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων μη συνδεδεμένων οντοτήτων – ονομαστικό ποσό
31.01.02 Μη δουλευμένοι τόκοι αξιογράφων εμπορικών απαιτήσεων μη συνδεδεμένων οντοτήτων
31.01.03 Απομείωση αξιογράφων εμπορικών απαιτήσεων μη συνδεδεμένων οντοτήτων
31.02 Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων – συνδεδεμένες οντότητες
31.02.01 Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων συνδεδεμένων οντοτήτων – ονομαστικό ποσό
31.02.02 Μη δουλευμένοι τόκοι αξιογράφων εμπορικών απαιτήσεων συνδεδεμένων οντοτήτων
31.02.03 Απομείωση αξιογράφων εμπορικών απαιτήσεων συνδεδεμένων οντοτήτων
32 Χορηγηθέντα δάνεια
32.01 Δάνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεμένες οντότητες
32.02 Δάνεια χορηγηθέντα στο προσωπικό και στη διοίκηση
32.03 Λοιπά χορηγηθέντα δάνεια
32.04 Απομείωση χορηγηθέντων δανείων
33 Λοιπές απαιτήσεις
33.01 Έσοδα από πάσης φύσεως συμμετοχές εισπρακτέα
33.01.01 Έσοδα από πάσης φύσεως συμμετοχές εισπρακτέα – ονομαστικό ποσό
33.01.02 Απομείωση – έσοδα από πάσης φύσεως συμμετοχές εισπρακτέα
33.02 Άλλες απαιτήσεις από συνδεδεμένες οντότητες
33.02.01 Άλλες απαιτήσεις από συνδεδεμένες οντότητες – ονομαστικό ποσό
33.02.02 Απομείωση – άλλες απαιτήσεις από συνδεδεμένες οντότητες
33.03 Άλλες απαιτήσεις από μη συνδεδεμένες οντότητες
33.03.01 Άλλες απαιτήσεις από μη συνδεδεμένες οντότητες – ονομαστικό ποσό
33.03.02 Απομείωση – άλλες απαιτήσεις από μη συνδεδεμένες οντότητες
33.04 Εγγυήσεις
34 Επενδύσεις
34.01 Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις
34.01.01 Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις – ονομαστική αξία
34.01.02 Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις – συμπληρωματικά ποσά
34.01.03 Απομείωση διακρατούμενων έως τη λήξη επενδύσεων
34.02 Διαθέσιμα για πώληση
34.02.01 Διαθέσιμα για πώληση
34.02.02 Απομείωση διαθέσιμων για πώληση
34.03 Εμπορικό χαρτοφυλάκιο
35 Χρηματοοικονομικά στοιχεία για αντιστάθμιση
35.01 Χρηματοοικονομικά στοιχεία για αντιστάθμιση εύλογης αξίας
35.02 Χρηματοοικονομικά στοιχεία για αντιστάθμιση ταμειακών ροών
36 Συμμετοχές
36.01 Συμμετοχές σε θυγατρικές
36.01.01 Συμμετοχές σε θυγατρικές
36.01.02 Απομείωση συμμετοχών σε θυγατρικές
36.02 Συμμετοχές σε συγγενείς
36.02.01 Συμμετοχές σε συγγενείς
36.02.02 Απομείωση συμμετοχών σε συγγενείς
36.03 Συμμετοχές σε κοινοπραξίες
36.03.01 Συμμετοχές σε κοινοπραξίες
36.03.02 Απομείωσης συμμετοχών σε κοινοπραξίες
37 Προπληρωμένα έξοδα και δουλευμένα έσοδα περιόδου
37.01 Προπληρωμένα έξοδα
37.01.01 Προπληρωμένα έξοδα σε μη συνδεδεμένες οντότητες
37.01.02 Προπληρωμένα έξοδα σε συνδεδεμένες οντότητες
37.02 Δουλευμένα έσοδα περιόδου
37.02.01 Δουλευμένα έσοδα περιόδου από μη συνδεδεμένες οντότητες
37.02.02 Δουλευμένα έσοδα περιόδου από συνδεδεμένες οντότητες
38 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
38.01 Ταμείο
38.02 Καταθέσεις όψεως
38.03 Καταθέσεις προθεσμίας
38.04 Λοιπά ταμειακά ισοδύναμα
39 Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού

Σημείωση:
Όταν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παρακολουθούνται στο κόστος κτήσης, ο λογαριασμός 34 αναλύεται στους υπολογαριασμούς:
34.1 Χρεωστικοί τίτλοι
34.2 Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι
34.3 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία
Οι ανωτέρω υπολογαριασμοί αναλύονται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε οντότητας.

(4) ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

40 Κεφάλαιο
41 Υπέρ το άρτιο
42 Καταθέσεις ιδιοκτητών
43 Ίδιοι τίτλοι
43.01 Αξία κτήσης ίδιων τίτλων
43.02 Αποτέλεσμα (κέρδος/ζημία) από τη διάθεση ίδιων τίτλων
44 Διαφορές εύλογης αξίας
44.01 Διαφορές εύλογης αξίας ενσώματων παγίων
44.02 Διαφορές εύλογης αξίας διαθέσιμων για πώληση
44.03 Διαφορές εύλογης αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών
45 Συναλλαγματικές διαφορές
46 Αποθεματικά νόμων
47 Αφορολόγητα αποθεματικά
48 Αποθεματικά καταστατικού και λοιπά αποθεματικά
48.01 Αποθεματικά καταστατικού
48.02 Προαιρετικά αποθεματικά αποφάσεων γενικής συνέλευσης ιδιοκτητών
49 Αποτελέσματα εις νέο

(5) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

50 Προμηθευτές
50.01 Προμηθευτές – μη συνδεδεμένες οντότητες
50.02 Προμηθευτές – συνδεδεμένες οντότητες
50.03 Προκαταβολές σε προμηθευτές – μη συνδεδεμένες οντότητες
50.03.01 Προκαταβολές σε προμηθευτές για μη κυκλοφορούντα στοιχεία – μη συνδεδεμένες οντότητες
50.03.02 Προκαταβολές σε προμηθευτές για αποθέματα – μη συνδεδεμένες οντότητες
50.03.03 Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές – μη συνδεδεμένες οντότητες
50.04 Προκαταβολές σε προμηθευτές – συνδεδεμένες οντότητες
50.04.01 Προκαταβολές σε προμηθευτές για μη κυκλοφορούντα στοιχεία – συνδεδεμένες οντότητες
50.04.02 Προκαταβολές σε προμηθευτές για αποθέματα – συνδεδεμένες οντότητες
50.04.03 Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές – συνδεδεμένες οντότητες
51 Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων
51.01 Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων – μη συνδεδεμένες οντότητες
51.02 Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων – συνδεδεμένες οντότητες
52 Τραπεζικά δάνεια
52.01 Τραπεζικά δάνεια – μη συνδεδεμένες οντότητες
52.02 Τραπεζικά δάνεια – συνδεδεμένες οντότητες
53 Λοιπές υποχρεώσεις
53.01 Δάνεια από μη συνδεδεμένες οντότητες
53.02 Δάνεια από συνδεδεμένες οντότητες
53.03 Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
53.04 Υποχρεώσεις προς ιδιοκτήτες και διευθυντικό προσωπικό
53.05 Μερίσματα, προμερίσματα και άλλα ποσά συναφούς φύσης πληρωτέα
53.06 Άλλες υποχρεώσεις προς μη συνδεδεμένες οντότητες
53.07 Άλλες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες οντότητες
54 Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη
54.01 Φόρος εισοδήματος πληρωτέος
54.01.01 Φόρος εισοδήματος ετήσιας δήλωσης
54.01.02 Παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος της οντότητας (αντίθετος)
54.01.03 Προκαταβολή φόρου εισοδήματος (αντίθετος)
54.02 Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)
54.02.01 ΦΠΑ εκροών
54.02.02 ΦΠΑ εισροών
54.02.03 Καταβληθείς ΦΠΑ
54.03 Παρακρατούμενοι φόροι εισοδήματος τρίτων
54.03.01 Παρακρατούμενος φόρος από μισθωτή εργασία και συντάξεις
54.03.02 Παρακρατούμενος φόρος από επιχειρηματική δραστηριότητα
54.03.03 Παρακρατούμενος φόρος διανεμομένων μερισμάτων
54.03.04 Λοιποί παρακρατούμενοι φόροι εισοδήματος
54.04 Τέλη χαρτοσήμου
54.05 Λοιποί φόροι, τέλη και εισφορές
55 Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς
55.01 Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ασφάλισης
55.02 Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς επικουρικής ασφάλισης
56 Δουλευμένα έξοδα και έσοδα επομένων χρήσεων
56.01 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
56.01.01 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα – μη συνδεδεμένες οντότητες
56.01.02 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα – συνδεδεμένες οντότητες
56.02 Έσοδα επόμενων χρήσεων
56.02.01 Έσοδα επόμενων χρήσεων – μη συνδεδεμένες οντότητες
56.02.02 Έσοδα επόμενων χρήσεων – συνδεδεμένες οντότητες
57 Προβλέψεις
57.01 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
57.02 Λοιπές προβλέψεις
57.02.01 Προβλέψεις για εκκρεμοδικίες
57.02.02 Προβλέψεις για δοσμένες εγγυήσεις
57.02.03 Προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος
57.02.04 Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου
57.02.05 Άλλες προβλέψεις
57.03 Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες
58 Κρατικές επιχορηγήσεις
59 Αναβαλλόμενοι φόροι παθητικού

Σημείωση
1. Οι λογαριασμοί 54.01.02 «Παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος (αντίθετος)» και 54.01.03 «Προκαταβολή φόρου εισοδήματος (αντίθετος)», μπορούν να εμφανίζονται και ως υπολογαριασμοί του 33 «Λοιπές απαιτήσεις», στο ενεργητικό.
2. Για τους λογαριασμούς 54.02.01 «ΦΠΑ εκροών» και 54.02.02 «ΦΠΑ εισροών» παρέχεται η ακόλουθη ή άλλη κατάλληλη ανάλυση για την κάλυψη των απαιτήσεων της φορολογικής νομοθεσίας: α) ανά βασική κατηγορία λογαριασμών, και συγκεκριμένα «Ενσώματα και άυλα πάγια
περιουσιακά στοιχεία», «Αποθέματα», «Έξοδα» και «Έσοδα», οι αξίες από τις οποίες προκύπτει ο φόρος.
β) η υπό (α) ανάλυση γίνεται ξεχωριστά για κάθε γεωγραφική περιοχή προέλευσης ή προορισμού των συναλλαγών, και συγκεκριμένα: «Συναλλαγές στο εσωτερικό της χώρας», «Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις», «Συναλλαγές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης». γ) η υπό (α) και (β) ανάλυση θα γίνεται ξεχωριστά ανά συντελεστή ΦΠΑ.
Ανάλογη ανάλυση ως ανωτέρω (α έως γ) παρέχεται και στους σχετικούς λογαριασμούς αγορών, εξόδων και εσόδων.

(6) ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

60 Παροχές σε εργαζόμενους
60.01 Μικτές αποδοχές
60.02 Εργοδοτικές εισφορές
60.03 Λοιπές παροχές
60.04 Προβλέψεις για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία (καθαρό ποσό)
60.05 Παροχές σε εργαζόμενους σε συνδεδεμένες οντότητες
61 Ζημιές επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων
61.01 Απομείωση ενσώματων παγίων (πλην βιολογικών)
61.02 Απομείωση βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
61.03 Απομείωση άυλων παγίων
61.04 Απομείωση αποθεμάτων
61.05 Απομείωση χρηματοοικονομιικών στοιχείων
61.05.01 Απομείωση πελατών
61.05.02 Απομείωση αξιογράφων εμπορικών απαιτήσεων
61.05.03 Απομείωση διακρατούμενων μέχρι τη λήξη επενδύσεων
61.05.04 Απομείωση συμμετοχών σε θυγατρικές
61.05.05 Απομείωση συμμετοχών σε συγγενείς
61.05.06 Απομείωση συμμετοχών σε κοινοπραξίες
61.06 Απομείωση λοιπών περιουσιακών στοιχείων
61.07 Ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία
61.07.01 Ζημιές εύλογης αξίας ενσώματων πάγιων στοιχείων
61.07.02 Ζημιές εύλογης αξίας βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
61.07.03 Ζημιές εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων
62 Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές
62.01 Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές από διακανονισμό
62.01.01 Χρεωστικές συν/τικές διαφορές διακανονισμού εμπορικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων
62.01.02 Χρεωστικές συν/τικές διαφορές διακανονισμού δανείων
62.01.03 Χρεωστικές συν/τικές διαφορές διακανονισμού λοιπών στοιχείων ισολογισμού
62.02 Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές επιμέτρησης
62.02.01 Χρεωστικές συν/τικές διαφορές επιμέτρησης εμπορικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων
62.02.02 Χρεωστικές συν/τικές διαφορές επιμέτρησης δανείων
62.02.03 Χρεωστικές συν/τικές διαφορές επιμέτρησης λοιπών στοιχείων ισολογισμού
63 Ζημιές από διάθεση-απόσυρση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
63.01 Ζημιές από διάθεση-απόσυρση ενσώματων παγίων
63.02 Ζημιές από διάθεση-απόσυρση άυλων πάγιων στοιχείων
63.03 Ζημιές από διάθεση χρηματοοικονομικών στοιχείων
63.04 Ζημιές από διάθεση – απόσυρση περιουσιακών στοιχείων σε συνδεδεμένες οντότητες
64 Διάφορα λειτουργικά έξοδα
64.01 Αμοιβές για υπηρεσίες
64.01.01 Αμοιβές για υπηρεσίες – μη συνδεδεμένες οντότητες
64.01.02 Αμοιβές για υπηρεσίες – συνδεδεμένες οντότητες
64.02 Ενέργεια
64.03 Ύδρευση
64.04 Τηλεπικοινωνίες
64.05 Ενοίκια
64.05.01 Ενοίκια – μη συνδεδεμένες οντότητες
64.05.02 Ενοίκια – συνδεδεμένες οντότητες
64.06 Ασφάλιστρα
64.07 Μεταφορικά
64.08 Αναλώσιμα
64.09 Επισκευές και συντηρήσεις
64.10 Διαφήμιση και προβολή
64.11 Φόροι και τέλη (πλην φόρου εισοδήματος)
64.12 Λοιπά έξοδα
64.13 Διάφορα λειτουργικά έξοδα από συνδεδεμένες οντότητες
65 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
65.01 Τόκοι τραπεζικών δανείων
65.02 Τόκοι δανείων από συνδεδεμένες οντότητες
65.03 Τόκοι λοιπών δανείων
65.04 Τόκοι λοιπών υποχρεώσεων και προβλέψεων
65.05 Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
66 Αποσβέσεις
66.01 Αποσβέσεις διαμορφώσεων γης
66.02 Αποσβέσεις κτηρίων – τεχνικών έργων
66.03 Αποσβέσεις μηχανολογικού εξοπλισμού
66.04 Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων
66.05 Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού
66.06 Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα
66.07 Αποσβέσεις πάγιων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
66.08 Αποσβέσεις άυλων παγίων
67 Ασυνήθη έξοδα, ζημιές και πρόστιμα
67.01 Ζημιές φυσικών καταστροφών
67.02 Ζημιές άλλων καταστροφών
67.03 Άλλα ασυνήθη έξοδα και ζημίες
67.04 Πρόστιμα, προσαυξήσεις και ποινές
67.05 Ασυνήθη έξοδα και ζημιές από συνδεδεμένες οντότητες
68 Προβλέψεις (εκτός από προβλέψεις για το προσωπικό)
68.01 Προβλέψεις για εκκρεμοδικίες
68.02 Προβλέψεις για δοσμένες εγγυήσεις
68.03 Προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος
68.04 Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου πλην φόρου εισοδήματος
68.05 Άλλες προβλέψεις
68.06 Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες
69 Φόρος εισοδήματος
69.01 Τρέχων φόρος (έξοδο) περιόδου
69.02 Αναβαλλόμενος φόρος (έξοδο) περιόδου
69.03 Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου φόρου εισοδήματος

Σημείωση για τα έξοδα και τις ζημιές:
1) Στους διαφόρους λογαριασμούς εξόδων και ζημιών της ομάδας 6 παρακολουθούνται τα αντίστοιχα κονδύλια κατ’ είδος με το συνολικό ποσό, πριν την μεταφορά ποσών σε κέντρα κόστους, προϊόντα ή υπηρεσίες.
2) Η αντιστροφή σχηματισμένης πρόβλεψης για παροχές σε εργαζόμενους συγχωνεύεται με το έξοδο της χρήσης στο λογαριασμό 60 «Παροχές σε εργαζόμενους».

(7) ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ

70 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
70.01 Πωλήσεις εμπορευμάτων (καθαρές) σε μη συνδεδεμένες οντότητες
70.01.01 Πωλήσεις εμπορευμάτων σε μη συνδεδεμένες οντότητες
70.01.02 Επιστροφές πωλήσεων εμπορευμάτων σε μη συνδεδεμένες οντότητες
70.01.03 Εκπτώσεις πωλήσεων εμπορευμάτων σε μη συνδεδεμένες οντότητες
70.02 Πωλήσεις εμπορευμάτων (καθαρές) σε συνδεδεμένες οντότητες
70.02.01 Πωλήσεις εμπορευμάτων σε συνδεδεμένες οντότητες
70.02.02 Επιστροφές πωλήσεων εμπορευμάτων σε συνδεδεμένες οντότητες
70.02.03 Εκπτώσεις πωλήσεων εμπορευμάτων σε συνδεδεμένες οντότητες
70.03 Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και ημιτελών (καθαρές) σε μη συνδεδεμένες οντότητες
70.03.01 Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και ημιτελών σε μη συνδεδεμένες οντότητες
70.03.02 Επιστροφές πωλήσεων προϊόντων έτοιμων και ημιτελών σε μη συνδεδεμένες οντότητες
70.03.03 Εκπτώσεις πωλήσεων προϊόντων έτοιμων και ημιτελών σε μη συνδεδεμένες οντότητες
70.04 Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και ημιτελών (καθαρές) σε συνδεδεμένες οντότητες
70.04.01 Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και ημιτελών σε συνδεδεμένες οντότητες
70.04.02 Επιστροφές πωλήσεων προϊόντων έτοιμων και ημιτελών σε συνδεδεμένες οντότητες
70.04.03 Εκπτώσεις πωλήσεων προϊόντων έτοιμων και ημιτελών σε συνδεδεμένες οντότητες
70.05 Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων (καθαρές) σε μη συνδεδεμένες οντότητες
70.05.01 Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων σε μη συνδεδεμένες οντότητες
70.05.02 Επιστροφές πωλήσεων λοιπών αποθεμάτων σε μη συνδεδεμένες οντότητες
70.05.03 Εκπτώσεις πωλήσεων λοιπών αποθεμάτων σε μη συνδεδεμένες οντότητες
70.06 Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων (καθαρές) σε συνδεδεμένες οντότητες
70.06.01 Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων σε συνδεδεμένες οντότητες
70.06.02 Επιστροφές πωλήσεων λοιπών αποθεμάτων σε συνδεδεμένες οντότητες
70.06.03 Εκπτώσεις πωλήσεων λοιπών αποθεμάτων σε συνδεδεμένες οντότητες
70.07 Πωλήσεις υπηρεσιών (καθαρές) σε μη συνδεδεμένες οντότητες
70.07.01 Πωλήσεις υπηρεσιών σε μη συνδεδεμένες οντότητες
70.07.02 Επιστροφές πωλήσεων υπηρεσιών σε μη συνδεδεμένες οντότητες
70.07.03 Εκπτώσεις πωλήσεων υπηρεσιών σε μη συνδεδεμένες οντότητες
70.08 Πωλήσεις υπηρεσιών (καθαρές) σε συνδεδεμένες οντότητες
70.08.01 Πωλήσεις υπηρεσιών σε συνδεδεμένες οντότητες
70.08.02 Επιστροφές πωλήσεων υπηρεσιών σε συνδεδεμένες οντότητες
70.08.03 Εκπτώσεις πωλήσεων υπηρεσιών σε συνδεδεμένες οντότητες
71 Λοιπά συνήθη έσοδα
71.01 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων
71.02 Επιχορηγήσεις τόκων
71.03 Επιχορηγήσεις λοιπών εξόδων
71.04 Άλλα λειτουργικά έσοδα
71.05 Άλλα λειτουργικά έσοδα από συνδεδεμένες οντότητες
72 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
72.01 Πιστωτικοί τόκοι πωλήσεων
72.02 Πιστωτικοί τόκοι δανείων και απαιτήσεων
72.03 Πιστωτικοί τόκοι από συνδεδεμένες οντότητες
72.04 Πιστωτικοί τόκοι άλλων επενδύσεων
73 Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές
73.01 Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές από διακανονισμό
73.01.01 Πιστωτικές συν/τικές διαφορές διακανονισμού εμπορικών απαιτήσεων και υποχρ/σεων
73.01.02 Πιστωτικές συν/τικές διαφορές διακανονισμού δανείων
73.01.03 Πιστωτικές συν/τικές διαφορές διακανονισμού λοιπών στοιχείων ισολογισμού
73.02 Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές επιμέτρησης
73.02.01 Πιστωτικές συν/τικές διαφορές επιμέτρησης εμπορικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων
73.02.02 Πιστωτικές συν/τικές διαφορές επιμέτρησης δανείων
73.02.03 Πιστωτικές συν/τικές διαφορές επιμέτρησης λοιπών στοιχείων ισολογισμού
74 Έσοδα συμμετοχών
74.01 Μερίσματα από συμμετοχές σε συγγενείς
74.02 Μερίσματα από συμμετοχές σε θυγατρικές
74.03 Μερίσματα από συμμετοχές σε κοινοπραξίες
74.04 Μερίσματα από λοιπούς συμμετοχικούς τίτλους
75 Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
75.01 Κέρδη από διάθεση ενσώματων παγίων
75.02 Κέρδη από διάθεση άυλων πάγιων στοιχείων
75.03. Κέρδη από διάθεση χρηματοοικονομικών στοιχείων
75.04 Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων σε συνδεδεμένες οντότητες
76 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων και απομειώσεων
76.01 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για εκκρεμοδικίες
76.02 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για δοσμένες εγγυήσεις
76.03 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για αποκατάσταση περιβάλλοντος
76.04 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για διαφορές φορολογικού ελέγχου πλην φόρου εισοδήματος
76.05 Κέρδη από αναστροφή άλλων προβλέψεων
76.06 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης ενσώματων παγίων (πλην βιολογικών)
76.07 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
76.08. Κέρδη από αναστροφή απομείωσης άυλων παγίων
76.09 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης αποθεμάτων
76.10 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης χρηματοοικονομιικών στοιχείων
76.10.01 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης πελατών
76.10.02 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης αξιογράφων εμπορικών απαιτήσεων
76.10.03 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης διακρατούμενων μέχρι τη λήξη επενδύσεων
76.10.04 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης συμμετοχών σε θυγατρικές
76.10.05 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης συμμετοχών σε συγγενείς
76.10.06 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης συμμετοχών σε κοινοπραξίες
76.11 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης λοιπών περιουσιακών στοιχείων
77 Κέρδη από επιμέτρηση στην εύλογη αξία
77.01 Κέρδη εύλογης αξίας ενσώματων πάγιων στοιχείων
77.02 Κέρδη εύλογης αξίας βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
77.03 Κέρδη εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων
78 Φόρος εισοδήματος έσοδο
78.01 Τρέχων φόρος περιόδου έσοδο
78.02 Αναβαλλόμενος φόρος περιόδου έσοδο
78.03 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για διαφορές φορολογικού ελέγχου φόρου εισοδήματος
79 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη
79.01 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη από μη συνδεδεμένες οντότητες
79.02 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη από συνδεδεμένες οντότητες
79.03 Κέρδος από αγορά οντότητας σε τιμή ευκαιρίας

Σημείωση για τα έσοδα πωλήσεων

1) Οι πωλήσεις αναλύονται περαιτέρω σε πωλήσεις λιανικής και χονδρικής καθώς και πωλήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, σύμφωνα με τις πληροφοριακές ανάγκες της διοίκησης και τις απαιτήσεις της φορολογικής αρχής ή άλλων δημόσιων αρχών.

(8) ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

80 Έξοδα σε ιδιοπαραγωγή
80.01 Παροχές σε εργαζόμενους σε ιδιοπαραγωγή
80.02 Αποσβέσεις σε ιδιοπαραγωγή
80.03 Άλλα λειτουργικά έξοδα σε ιδιοπαραγωγή
80.04 Χρηματοοικονομικά έξοδα σε ιδιοπαραγωγή
80.05 Προβλέψεις σε ιδιοπαραγωγή
81 Δοσοληπτικοί λογαριασμοί υποκαταστημάτων αυτοτελούς παρακολούθησης
81.01 Χρεωστικοί δοσοληπτικοί λογαριασμοί υποκαταστημάτων / κεντρικού
81.02 Πιστωτικοί δοσοληπτικοί λογαριασμοί υποκαταστημάτων / κεντρικού
82 Αποτέλεσμα (κέρδη ή ζημίες) περιόδου
82.01 Συγκέντρωση αποτελεσματικών λογαριασμών
82.02 Καθαρό κέρδος περιόδου (μετά από φόρους)
82.03 Καθαρή ζημία περιόδου (μετά από φόρους)

Σημείωση για τα έξοδα σε ιδιοπαραγωγή
1) Τα έξοδα σε ιδιοπαραγωγή είναι το μέρος των εξόδων της περιόδου που αφορά ιδιοπαραγωγή πάγιων στοιχείων. Τα έξοδα σε ιδιοπαραγωγή είναι τεκμαρτό έσοδο που μειώνει τα έξοδα τα οποία εμφανίζονται με το συνολικό τους ποσό στην ομάδα 6.

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: . ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤ/ΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι παρακάτω πίνακες παρέχουν καθοδήγηση για τη σύνδεση του σχεδίου λογαριασμών με την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των άρθρων 16 και 17.

Πίνακας Δ.1: Σύνδεση σχεδίου λογαριασμών και του Ισολογισμού του υποδείγματος Β.1.1
(χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος)

Κονδύλι Ισολογισμού Λογαριασμοί σχεδίου λογαριασμών
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα 10Γη
11Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση
12Κτήρια – τεχνικά έργα
Μηχανολογικός εξοπλισμός 13 Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός 14Μεταφορικά μέσα
15Λοιπός εξοπλισμός
Επενδύσεις σε ακίνητα 16 Επενδύσεις σε ακίνητα
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 17 Πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά ενσώματα στοιχεία (εφόσον υπάρχει κάποια ιδιαίτερη κατηγορία)
Άυλα πάγια στοιχεία
Δαπάνες ανάπτυξης 18.01 Δαπάνες ανάπτυξης
Υπεραξία 18.02 Υπεραξία
Λοιπά άυλα 18.03 Λοιπά άυλα
Προκαταβολές – μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 50.03.01 Προκαταβολές σε προμηθευτές για μη κυκλοφορούντα στοιχεία – μη συνδεδεμένες οντότητες
50.04.01 Προκαταβολές σε προμηθευτές για μη
κυκλοφορούντα στοιχεία – συνδεδεμένες οντότητες 18.01 Δαπάνες ανάπτυξης (μόνο το μέρος δαπανών υπό εξέλιξη)
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις 30.1Πελάτες – μη συνδεδεμένες οντότητες, πλην 30.01.03 Προκαταβολές μη συνδεδεμένων πελατών
30.2Πελάτες – συνδεδεμένες οντότητες, πλην 30.02.03 Προκαταβολές συνδεδεμένων πελατών
31Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων
32Χορηγηθέντα δάνεια
33Λοιπές απαιτήσεις
Σημείωση: Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το μακροπρόθεσμο μέρος
Χρεωστικοί τίτλοι 34.01 Χρεωστικοί τίτλοι
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 36.1Συμμετοχές σε θυγατρικές
36.2Συμμετοχές σε συγγενείς
36.3Συμμετοχές σε κοινοπραξίες
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι 34.02 Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι
Λοιπά 34.03 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία
35 Χρηματοοικονομικά στοιχεία για αντιστάθμιση
Αναβαλλόμενοι φόροι 39 Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού 59 Αναβαλλόμενοι φόροι παθητικού
Σημείωση: εδώ εμφανίζεται το συμψηφιστικό υπόλοιπο των δύο λογαριασμών, όταν αυτό είναι χρεωστικό
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα 21.04 Προϊόντα λήξης
23.02 Παραγωγή σε εξέλιξη λήξης
Εμπορεύματα 20.06 Εμπορεύματα λήξης
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 24.06 Αποθέματα λήξης πρώτων υλών και υλικών
25.06 Υλικά συσκευασίας λήξης
26.06 Ανταλλακτικά παγίων λήξης
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 22 Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (κυκλοφορούντα)
Προκαταβολές για αποθέματα 50.03.02 Προκαταβολές σε προμηθευτές για αποθέματα –
μη συνδεδεμένες οντότητες 50.04.02 Προκαταβολές για αποθέματα -συνδεδεμένες οντότητες
Λοιπά 27.06 Λοιπά αποθέματα λήξης
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προπληρωμές
Εμπορικές απαιτήσεις 30.1Πελάτες – μη συνδεδεμένες οντότητες, πλην
30.01.03 Προκαταβολές μη συνδεδεμένων πελατών
30.2Πελάτες – συνδεδεμένες οντότητες, πλην
30.02.03 Προκαταβολές συνδεδεμένων πελατών
31 Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων
Σημείωση: Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το βραχυπρόθεσμο μέρος
Δουλευμένα έσοδα περιόδου 37.02 Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις 32Χορηγηθέντα δάνεια
33Λοιπές απαιτήσεις
50.03.03 Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές – μη συνδεδεμένες οντότητες
50.04.03 Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές – συνδεδεμένες οντότητες
Σημειώσεις
α) Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το βραχυπρόθεσμο μέρος των σχετικών λογαριασμών.
β) Ο λογαριασμός 50.03.03 και 50.04.03 μπορεί, αναλόγως του περιεχομένου του, να εμφανίζεται στο κονδύλι «Προπληρωμένα έξοδα»
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 34.1 Χρεωστικοί τίτλοι
34.2 Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι
34.3 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία
34.03 Εμπορικό χαρτοφυλάκιο
Προπληρωμένα έξοδα 37.01 Προπληρωμένα έξοδα
50.03.03 Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές – μη συνδεδεμένες οντότητες
50.04.03 Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές – συνδεδεμένες οντότητες
Σημείωση. Ο λογαριασμός 50.03.03 και 50.04.03 μπορεί, αναλόγως του περιεχομένου του, να εμφανίζεται στο κονδύλι «Λοιπές απαιτήσεις»
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 38 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Καθαρή θέση
Καταβλημένο κεφάλαιο
Κεφάλαιο 40 Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο 41 Υπέρ το άρτιο
Καταθέσεις ιδιοκτητών 42 Καταθέσεις ιδιοκτητών
Ίδιοι τίτλοι 43 Ίδιοι τίτλοι
Διαφορές εύλογης αξίας
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων 44.01 Διαφορές εύλογης αξίας ενσώματων παγίων
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση 44.02 Διαφορές εύλογης αξίας διαθέσιμων για πώληση
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης 44.03 Διαφορές εύλογης αξίας στοιχείων αντιστάθμισης
ταμειακών ροών ταμειακών ροών
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 46 Αποθεματικά νόμων
48 Αποθεματικά καταστατικού και λοιπά αποθεματικά
Αφορολόγητα αποθεματικά 47 Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο 49 Αποτελέσματα εις νέο
Συναλλαγματικές διαφορές 45 Συναλλαγματικές διαφορές
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 57.01 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 57.03 Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες
Λοιπές προβλέψεις 57.2Λοιπές προβλέψεις
57.3Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 52 Τραπεζικά δάνεια
Σημείωση: Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το μακροπρόθεσμο μέρος
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 50.1Προμηθευτές – μη συνδεδεμένες οντότητες
50.2Προμηθευτές – συνδεδεμένες οντότητες 51 Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων
53 Λοιπές υποχρεώσεις
Σημείωση
Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το μακροπρόθεσμο μέρος των σχετικών υποχρεώσεων
Κρατικές επιχορηγήσεις 58 Κρατικές επιχορηγήσεις
Αναβαλλόμενοι φόροι 39 Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού 59 Αναβαλλόμενοι φόροι – υποχρέωση
Σημείωση:
Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται το συμψηφιστικό υπόλοιπο των δύο λογαριασμών, όταν αυτό είναι πιστωτικό
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 52 Τραπεζικά δάνεια
Σημείωση: Στο κονδύλι αυτό εμφανίζονται μόνο τα βραχυπρόθεσμα δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 52 Τραπεζικά δάνεια
Σημείωση: Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το σχετικό μέρος των δανείων
Εμπορικές υποχρεώσεις 50.1Προμηθευτές (εκτός από συνδεδεμένες οντότητες)
50.2Προμηθευτές – συνδεδεμένες οντότητες 51 Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων
Σημείωση: Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το βραχυπρόθεσμο μέρος
Φόρος εισοδήματος 54.01 Φόρος εισοδήματος πληρωτέος
Λοιποί φόροι και τέλη 54.2Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)
54.3Παρακρατούμενοι φόροι εισοδήματος τρίτων
54.4Τέλη χαρτοσήμου
54.5Λοιποί φόροι, τέλη και εισφορές
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 55 Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς
53 Λοιπές υποχρεώσεις
30.01.03 Προκαταβολές μη συνδεδεμένων πελατών 30.02.03 Προκαταβολές συνδεδεμένων πελατών
Λοιπές υποχρεώσεις Σημειώσεις
α) Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το βραχυπρόθεσμο μέρος
των σχετικών λογαριασμών β) Οι λογαριασμοί 30.01.03 και 30.02.03 μπορεί, αναλόγως του περιεχομένου τους, να εμφανίζονται στο κονδύλι «Έσοδα επόμενων χρήσεων»
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 56.01 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Έσοδα επόμενων χρήσεων 56.02 Έσοδα επόμενων χρήσεων
30.01.03 Προκαταβολές μη συνδεδεμένων πελατών
30.02.03 Προκαταβολές συνδεδεμένων πελατών
Σημείωση
Ο λογαριασμός 30.03 μπορεί, αναλόγως του περιεχομένου του, να εμφανίζεται στο κονδύλι «Λοιπές υποχρεώσεις».

Σημείωση
1. Τα ποσά των προβλέψεων που καθίστανται βραχυπρόθεσμες μεταφέρονται στο τμήμα των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, σε κατάλληλο κονδύλι.

 

Πίνακας Δ.2: Σύνδεση σχεδίου λογαριασμών και του Ισολογισμού του υποδείγματος Β. 1.2
(χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία)
Κονδύλι Ισολογισμού Λογαριασμοί σχεδίου λογαριασμών
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα 10 Γη
11 Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση
12 Κτήρια – τεχνικά έργα
Μηχανολογικός εξοπλισμός 13 Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός 14 Μεταφορικά μέσα
15 Λοιπός εξοπλισμός
Επενδύσεις σε ακίνητα 16 Επενδύσεις σε ακίνητα
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 17 Πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά ενσώματα στοιχεία (εφόσον υπάρχει κάποια ιδιαίτερη κατηγορία)
Άυλα πάγια στοιχεία
Δαπάνες ανάπτυξης 18.01 Δαπάνες ανάπτυξης
Υπεραξία 18.02 Υπεραξία
Λοιπά άυλα 18.03 Λοιπά άυλα
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 50.03.01 Προκαταβολές σε προμηθευτές για μη κυκλοφορούντα στοιχεία – μη συνδεδεμένες οντότητες
50.04.01 Προκαταβολές σε προμηθευτές για μη
κυκλοφορούντα στοιχεία – συνδεδεμένες οντότητες 18.01 Δαπάνες ανάπτυξης (μόνο το μέρος δαπανών υπό εξέλιξη)
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις 30.1 Πελάτες – μη συνδεδεμένες οντότητες, πλην 30.01.03 Προκαταβολές μη συνδεδεμένων πελατών
30.2 Πελάτες – συνδεδεμένες οντότητες, πλην 30.02.03 Προκαταβολές συνδεδεμένων πελατών
31 Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων
32 Χορηγηθέντα δάνεια
33 Λοιπές απαιτήσεις
Σημείωση: Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το μακροπρόθεσμο μέρος
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις 34.01 Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 36.1 Συμμετοχές σε θυγατρικές
36.2 Συμμετοχές σε συγγενείς
36.3 Συμμετοχές σε κοινοπραξίες
Διαθέσιμα για πώληση 34.02 Διαθέσιμα για πώληση
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση 35 Χρηματοοικονομικά στοιχεία για αντιστάθμιση
Αναβαλλόμενοι φόροι 39 Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού 59 Αναβαλλόμενοι φόροι παθητικού
Σημείωση: Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται το συμψηφιστικό υπόλοιπο των δύο λογαριασμών, όταν αυτό είναι χρεωστικό
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα 21.04 Προϊόντα λήξης
23.02 Παραγωγή σε εξέλιξη λήξης
Εμπορεύματα 20.06 Εμπορεύματα λήξης
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά 24.06 Αποθέματα λήξης πρώτων υλών και υλικών 25.06 Υλικά συσκευασίας λήξης 26.06 Ανταλλακτικά παγίων λήξης
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 22 Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (κυκλοφορούντα)
Προκαταβολές για αποθέματα 50.03.02 Προκαταβολές σε προμηθευτές για αποθέματα –
μη συνδεδεμένες οντότητες 50.04.02 Προκαταβολές για αποθέματα -συνδεδεμένες οντότητες
Λοιπά 27.06 Λοιπά αποθέματα λήξης
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προπληρωμές
Εμπορικές απαιτήσεις 30.1 Πελάτες – μη συνδεδεμένες οντότητες, πλην 30.01.03 Προκαταβολές μη συνδεδεμένων πελατών
30.2 Πελάτες – συνδεδεμένες οντότητες, πλην 30.02.03 Προκαταβολές συνδεδεμένων πελατών
31 Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων Σημείωση: Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το βραχυπρόθεσμο μέρος
Δουλευμένα έσοδα περιόδου 37.02 Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις 32 Χορηγηθέντα δάνεια
33 Λοιπές απαιτήσεις
50.03.03 Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές – μη συνδεδεμένες οντότητες
50.04.03 Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές – συνδεδεμένες οντότητες
Σημειώσεις:
α) Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το βραχυπρόθεσμο μέρος των σχετικών λογαριασμών.
β) Ο λογαριασμός 50.03.03 και 50.04.03 μπορεί, αναλόγως του περιεχομένου του, να εμφανίζεται στο κονδύλι «Προπληρωμένα έξοδα»
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο 34.03 Εμπορικό χαρτοφυλάκιο
Προπληρωμένα έξοδα 37.01 Προπληρωμένα έξοδα
50.03.03 Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές – μη συνδεδεμένες οντότητες
50.04.03 Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές – συνδεδεμένες οντότητες
Σημείωση. Ο λογαριασμός 50.03.03 και 50.04.03 μπορεί, αναλόγως του περιεχομένου του, να εμφανίζεται στο κονδύλι «Λοιπές απαιτήσεις»
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 38 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Καθαρή θέση
Καταβλημένο κεφάλαιο
Κεφάλαιο 40 Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο 41 Υπέρ το άρτιο
Καταθέσεις ιδιοκτητών 42 Καταθέσεις ιδιοκτητών
Ίδιοι τίτλοι 43 Ίδιοι τίτλοι
Διαφορές εύλογης αξίας
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων 44.01 Διαφορές εύλογης αξίας ενσώματων παγίων
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση 44.02 Διαφορές εύλογης αξίας διαθέσιμων για πώληση
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών 44.03 Διαφορές εύλογης αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 46 Αποθεματικά νόμων
48 Αποθεματικά καταστατικού και λοιπά αποθεματικά
Αφορολόγητα αποθεματικά 47 Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο 49 Αποτελέσματα εις νέο
Συναλλαγματικές διαφορές 45 Συναλλαγματικές διαφορές
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 57.01 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 57.03 Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες
Λοιπές προβλέψεις 57.2 Λοιπές προβλέψεις
57.3 Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 52 Τραπεζικά δάνεια
Σημείωση: Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το μακροπρόθεσμο μέρος
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 50.1 Προμηθευτές – μη συνδεδεμένες οντότητες
50.2 Προμηθευτές – συνδεδεμένες οντότητες 51 Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων
53 Λοιπές υποχρεώσεις
Σημείωση:
Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το μακροπρόθεσμο μέρος των σχετικών υποχρεώσεων
Κρατικές επιχορηγήσεις 58 Κρατικές επιχορηγήσεις
Αναβαλλόμενοι φόροι 39 Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού 59 Αναβαλλόμενοι φόροι – υποχρέωση
Σημείωση:
Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται το συμψηφιστικό υπόλοιπο των δύο λογαριασμών, όταν αυτό είναι πιστωτικό
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 52 Τραπεζικά δάνεια
Σημείωση: Στο κονδύλι αυτό εμφανίζονται μόνο το βραχυπρόθεσμο μέρος
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων 52 Τραπεζικά δάνεια
Σημείωση: Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το σχετικό μέρος των δανείων
Εμπορικές υποχρεώσεις 50.1 Προμηθευτές (εκτός από συνδεδεμένες οντότητες)
50.2 Προμηθευτές – συνδεδεμένες οντότητες 51 Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων
Σημείωση: Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το βραχυπρόθεσμο μέρος
Φόρος εισοδήματος 54.01 Φόρος εισοδήματος πληρωτέος
Λοιποί φόροι και τέλη 54.2 Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)
54.3 Παρακρατούμενοι φόροι εισοδήματος τρίτων
54.4 Τέλη χαρτοσήμου
54.5 Λοιποί φόροι, τέλη και εισφορές
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 55 Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς
53 Λοιπές υποχρεώσεις
30.01.03 Προκαταβολές μη συνδεδεμένων πελατών 30.02.03 Προκαταβολές συνδεδεμένων πελατών
Λοιπές υποχρεώσεις Σημειώσεις
α) Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το βραχυπρόθεσμο μέρος
των σχετικών λογαριασμών β) Οι λογαριασμοί 30.01.03 και 30.02.03 μπορεί, αναλόγως του περιεχομένου τους, να εμφανίζονται στο κονδύλι «Έσοδα επόμενων χρήσεων»
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 56.01 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Έσοδα επόμενων χρήσεων 56.02 Έσοδα επόμενων χρήσεων
30.01.03 Προκαταβολές μη συνδεδεμένων πελατών
30.02.03 Προκαταβολές συνδεδεμένων πελατών
Σημείωση
Ο λογαριασμός 30.03 μπορεί, αναλόγως του περιεχομένου του, να εμφανίζεται στο κονδύλι «Λοιπές υποχρεώσεις».
Σημείωση

 

Σημείωση
1. Τα ποσά των προβλέψεων που καθίστανται βραχυπρόθεσμες μεταφέρονται στο τμήμα των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, σε κατάλληλο κονδύλι.

Πίνακας Δ.3: Σύνδεση σχεδίου λογαριασμών και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία του υποδείγματος Β. 2.1

 

Κονδύλι Κατάστασης αποτελεσμάτων Λογαριασμοί σχεδίου λογαριασμών
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 70 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Κόστος πωλήσεων Προσδιορίζεται βάσει σχετικού αρχείου υπολογισμού (μπορεί να παρακολουθείται εντός ή εκτός του σχεδίου λογαριασμών). Στο κόστος πωληθέντων περιλαμβάνεται το αναλογούν, κατά περίπτωση, κόστος αναλώσεων και μέρος των παρακάτω λογαριασμών:
60 Παροχές σε εργαζόμενους
61.4Απομείωση αποθεμάτων
64Διάφορα λειτουργικά έξοδα
65Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
66Αποσβέσεις
68.2Προβλέψεις για δοσμένες εγγυήσεις
68.3Προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος
68.5Άλλες προβλέψεις
68.6Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες
76.2Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για δοσμένες εγγυήσεις
76.3Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για αποκατάσταση περιβάλλοντος
76.05 Κέρδη από αναστροφή άλλων προβλέψεων 76.09 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης αποθεμάτων
80.1Παροχές σε εργαζόμενους σε ιδιοπαραγωγή
80.2Αποσβέσεις σε ιδιοπαραγωγή
80.3Άλλα λειτουργικά έξοδα σε ιδιοπαραγωγή
80.4Χρηματοοικονομικά έξοδα σε ιδιοπαραγωγή
80.5Προβλέψεις σε ιδιοπαραγωγή
Σημείωση:
Ο λογαριασμός 65 «Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα» μπορεί να επιβαρύνει το κόστος παραγωγής – κόστος πωληθέντων στην περίπτωση προϊόντων και υπηρεσιών μακράς περιόδου παραγωγής ή κατασκευής, κατά την επιλογή της οντότητας.
Λοιπά συνήθη έσοδα 71 Λοιπά συνήθη έσοδα
Έξοδα διοίκησης Προσδιορίζεται βάσει σχετικού αρχείου υπολογισμού (εκτός εάν το σχετικό κονδύλι παρακολουθείται εντός του σχεδίου λογαριασμών). Στα έξοδα διοίκησης περιλαμβάνεται το αναλογούν μέρος των λογαριασμών: 60 Παροχές σε εργαζόμενους 64 Διάφορα λειτουργικά έξοδα 66 Αποσβέσεις
68.4Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου, πλην φόρου εισοδήματος
68.06 Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες
76.5Κέρδη από αναστροφή άλλων προβλέψεων.
Έξοδα διάθεσης Προσδιορίζεται βάσει σχετικού αρχείου υπολογισμού (εκτός εάν το σχετικό κονδύλι παρακολουθείται εντός του σχεδίου λογαριασμών). Στα έξοδα διάθεσης περιλαμβάνεται το αναλογούν μέρος των λογαριασμών:
60 Παροχές σε εργαζόμενους 66 Αποσβέσεις
64 Διάφορα λειτουργικά έξοδα
Λοιπά έξοδα και ζημιές 62 Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές 67 Ασυνήθη έξοδα και ζημιές 68.01 Προβλέψεις για εκκρεμοδικίες
Στο κονδύλι αυτό περιλαμβάνεται επίσης το μέρος των παρακάτω λογαριασμών που δεν επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής – κόστος πωληθέντων ή άλλα κονδύλια της κατάστασης αποτελεσμάτων: 64.11 Φόροι και τέλη (πλην φόρου εισοδήματος)
68.3Προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος
68.4Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου πλην φόρου εισοδήματος
68.5Άλλες προβλέψεις
68.6Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες
Σημείωση
Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται το μέρος του 64.11 που αφορά φόρους και τέλη που δεν ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος (π.χ. φόρος ακίνητης περιουσίας)
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 61.1Απομείωση ενσώματων παγίων (πλην βιολογικών)
61.2Απομείωση βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
61.3Απομείωση άυλων παγίων
61.5Απομείωση χρηματοοικονομιικών στοιχείων
61.6Απομείωση λοιπών περιουσιακών στοιχείων
76.6Κέρδη από αναστροφή απομείωσης ενσώματων παγίων (πλην βιολογικών)
76.7Κέρδη από αναστροφή απομείωσης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
76.8Κέρδη από αναστροφή απομείωσης άυλων παγίων
76.10Κέρδη από αναστροφή απομείωσης χρηματοοικονομικών στοιχείων
76.11Κέρδη από αναστροφή απομείωσης λοιπών περιουσιακών στοιχείων
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων 75 Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
63 Ζημιές από διάθεση-απόσυρση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία 77 Κέρδη από επιμέτρηση στην εύλογη αξία 61.07 Ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 72.04 Πιστωτικοί τόκοι άλλων επενδύσεων 74 Έσοδα συμμετοχών
Κέρδος από την αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας 79.03 Κέρδος από την αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας
Λοιπά έσοδα και κέρδη 73 Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές
76.01 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για εκκρεμοδικίες
79.1Ασυνήθη έσοδα και κέρδη από μη συνδεδεμένες οντότητες
79.2Ασυνήθη έσοδα και κέρδη από συνδεδεμένες οντότητες
Περιλαμβάνονται επίσης οι παρακάτω λογαριασμοί, στο
βαθμό που δεν αφορούν το κόστος παραγωγής – κόστος
πωληθέντων:
76.3Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για αποκατάσταση περιβάλλοντος
76.4Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για διαφορές φορολογικού ελέγχου πλην φόρου εισοδήματος
76.5Κέρδη από αναστροφή άλλων προβλέψεων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 72.1Πιστωτικοί τόκοι πωλήσεων
72.2Πιστωτικοί τόκοι δανείων και απαιτήσεων
72.3Πιστωτικοί τόκοι από συνδεδεμένες οντότητες
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 65 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
80.04 Χρηματοοικονομικά έξοδα σε ιδιοπαραγωγή
Σημείωση:
Το ποσό του λογαριασμού 65 «Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα» μπορεί να μειώνεται και με το ποσό που αφορά το κόστος κτήσης προϊόντων και υπηρεσιών μακράς περιόδου παραγωγής ή κατασκευής.
Φόροι εισοδήματος 78 Φόρος εισοδήματος (έσοδο) 69 Φόρος εισοδήματος (έξοδο)

 

Σημειώσεις:
1. Οι προβλέψεις εξόδων, όπως και οι αναστροφές αυτών, εμφανίζονται στα κονδύλια των λειτουργιών με τις οποίες σχετίζονται.

Πίνακας Δ.4: Σύνδεση σχεδίου λογαριασμών και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατ’ είδος του υποδείγματος Β.2.2

Κονδύλι Κατάστασης αποτελεσμάτων Λογαριασμοί σχεδίου λογαριασμών
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 70 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) Ως διαφορά των σχετικών ποσών του Ισολογισμού (αποθέματα λήξης μείον αποθέματα έναρξης)
Λοιπά συνήθη έσοδα 71 Λοιπά συνήθη έσοδα
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία 80 Έξοδα σε ιδιοπαραγωγή
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών Παρατίθεται το σύνολο των καθαρών αγορών της χρήσης:
20.2Αγορές εμπορευμάτων χρήσης
20.3Εκπτώσεις αγορών εμπορευμάτων
20.4Επιστροφές αγορών εμπορευμάτων
24.2Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης
24.3Εκπτώσεις αγορών πρώτων υλών και υλικών
24.4Επιστροφές αγορών πρώτων υλών και υλικών
25.2Αγορές υλικών συσκευασίας χρήσης
25.3Εκπτώσεις αγορών υλικών συσκευασίας
25.4Επιστροφές αγορών υλικών συσκευασίας
26.2Αγορές ανταλλακτικών παγίων χρήσης
26.3Εκπτώσεις αγορών ανταλλακτικών παγίων
26.4Επιστροφές αγορών ανταλλακτικών παγίων
27.2Αγορές χρήσης λοιπών αποθεμάτων
27.3Εκπτώσεις αγορών λοιπών αποθεμάτων
27.4Επιστροφές αγορών λοιπών αποθεμάτων
Παροχές σε εργαζόμενους 60 Παροχές σε εργαζόμενους
Αποσβέσεις 66 Αποσβέσεις
Λοιπά έξοδα και ζημιές 62 Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές 64 Διάφορα λειτουργικά έξοδα 67 Ασυνήθη έξοδα και ζημιές 68.01 Προβλέψεις για εκκρεμοδικίες
Στο κονδύλι αυτό περιλαμβάνεται επίσης το μέρος των παρακάτω λογαριασμών που δεν επιβάρυνε το κόστος παραγωγής – κόστος πωληθέντων:
68.3Προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος
68.4Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου πλην φόρου εισοδήματος
68.5Άλλες προβλέψεις
68.6Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες
Σημείωση
Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται το μέρος του 64.11 που αφορά φόρους και τέλη που δεν ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος (π.χ. φόρος ακίνητης περιουσίας)
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων(καθαρό ποσό) 61.1Απομείωση ενσώματων παγίων
61.2Απομείωση βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
61.3Απομείωση άυλων παγίων
61.5Απομείωση χρηματοοικονομιικών στοιχείων
61.6Απομείωση λοιπών περιουσιακών στοιχείων
76.6Κέρδη από αναστροφή απομείωσης ενσώματων παγίων (πλην βιολογικών)
76.7Κέρδη από αναστροφή απομείωσης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
76.8Κέρδη από αναστροφή απομείωσης άυλων παγίων
76.10Κέρδη από αναστροφή απομείωσης χρηματοοικονομικών στοιχείων
76.11Κέρδη από αναστροφή απομείωσης λοιπών περιουσιακών στοιχείων
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων 75 Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
63 Ζημιές από διάθεση-απόσυρση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία 61.07 Ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία 77 Κέρδη από επιμέτρηση στην εύλογη αξία
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 72.04 Πιστωτικοί τόκοι άλλων επενδύσεων 74 Έσοδα συμμετοχών
Κέρδος από την αγορά οντότητας σε τιμή ευκαιρίας 79.03 Κέρδος από την αγορά οντότητας σε τιμή ευκαιρίας
Λοιπά έσοδα και κέρδη 73 Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές
76.01 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για εκκρεμοδικίες
79.1Ασυνήθη έσοδα και κέρδη από μη συνδεδεμένες οντότητες
79.2Ασυνήθη έσοδα και κέρδη από συνδεδεμένες οντότητες
Στο κονδύλι αυτό περιλαμβάνονται επίσης οι παρακάτω
λογαριασμοί, στο βαθμό που δεν αφορούν το κόστος
παραγωγής – κόστος πωληθέντων:
76.3Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για αποκατάσταση περιβάλλοντος
76.4Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για διαφορές φορολογικού ελέγχου πλην φόρου εισοδήματος
76.5Κέρδη από αναστροφή άλλων προβλέψεων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 72.1Πιστωτικοί τόκοι πωλήσεων
72.2Πιστωτικοί τόκοι δανείων και απαιτήσεων
72.3Πιστωτικοί τόκοι από συνδεδεμένες οντότητες
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 65 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
80.04 Χρηματοοικονομικά έξοδα σε ιδιοπαραγωγή
Σημείωση
Το ποσό του λογαριασμού 65 «Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα» μπορεί να μειώνεται και με το ποσό που αφορά το κόστος κτήσης προϊόντων και υπηρεσιών μακράς περιόδου παραγωγής ή κατασκευής.
Φόροι εισοδήματος 78 Φόρος εισοδήματος (έσοδο) 69 Φόρος εισοδήματος (έξοδο)

 

 

Κανένα σχόλιο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρχείο

Φεβρουάριος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Σεπ    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728